Tsugaru Railway


Tsugaru Railway Line No.154 DD352+TSUGARU21-104+OHAFU331+OHA462 between Tsugaru-Iizume and Gonoko-Mae 2016/1/27

[Diesel railcars] [Fans of DC65]


Type KIHA22
KIHA22027
KIHA22028
KIHA22029

Type TSUGARU21
TSUGARU21-101
TSUGARU21-102
TSUGARU21-103
TSUGARU21-104
TSUGARU21-105


Webmaster : Tadahisa Yoshioka (ROKU)
[Mail Form]