Kagoshima Transportation (Nansatsu railway)


KIHA101 and KIHA303 at Nansatsu railway Museum 2019/6/26

[Diesel railcars] [Fans of DC65]


Type KIHA100
KIHA103


Webmaster : Tadahisa Yoshioka (ROKU)
[Mail Form]