JR West Series KIYA141

[Diesel railcars] [Fans of DC65]


Type KIYA141
KIYA141-1
KIYA141-2

Type KIKUYA141
KIKUYA141-1
KIKUYA141-2


Webmaster : Tadahisa Yoshioka (ROKU)
[Mail Form]