JR Kyushu YC1-1104


DE101561+YC1-1104+YC1-1205+YC1-205+YC1-1105+YC1-1206+YC1-206 at Hyogo 2020/6/2


Sanyo Line No.9892 DE101561+YC1-206+YC1-1206+YC1-1105+YC1-205+YC1-1205+YC1-1104 at Hyogo 2020/6/2


[Diesel railcars] [Back] [Fans of DC65]