JR Kyushu Type KISAHA72

[Diesel railcars] [Fans of DC65]


Type KISAHA72
KISAHA72-4


Webmaster : Tadahisa Yoshioka (ROKU)
[Mail Form]