JR Kyushu Type KIHA140

[Diesel railcars] [Fans of DC65]


Type KIHA140
KIHA1402039
KIHA1402041
KIHA1402061
KIHA1402062
KIHA1402066 "Hayato no Kaze""Ibusuki no Tamatebako"
KIHA1402067
KIHA1402125 "Isaburo/Shinpei"
KIHA1402127


Webmaster : Tadahisa Yoshioka (ROKU)
[Mail Form]