JR East Type KIYA28

[Diesel railcars] [Fans of DC65]


Type KIYA28
KIYA281


Webmaster : Tadahisa Yoshioka (ROKU)
[Mail Form]