JR Central Series KIYA97

[Diesel railcars] [Fans of DC65]


Type KIYA97
KIYA97-1
KIYA97-3
KIYA97-4

KIYA97-101
KIYA97-103
KIYA97-104

KIYA97-201
KIYA97-202

Type KIYA96
KIYA96-1
KIYA96-2
KIYA96-3
KIYA96-4
KIYA96-5
KIYA96-6

Type KISAYA96
KISAYA96-1
KISAYA96-2
KISAYA96-3
KISAYA96-4
KISAYA96-5


Webmaster : Tadahisa Yoshioka (ROKU)
[Mail Form]