Japanese National Railways KIHA35181 -> JR West KIKUHA35303


Sanyo Line HAI9975 EF651133+KIHA35301+KIKUHA35301+KIHA35303+KIKUHA35303+DE101147 Himeji 2002/12/9


[Diesel railcars] [Back] [Fans of DC65]